Do癟.Dr.M羹cahit Taha ZKAYA
Do癟.Dr. M羹cahit Taha ZKAYA

14.01.2013 13:29:10Mücahit Taha ÖZKAYA


Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü’nden mezun oldu ve ayn覺 bölümde Arat覺rma Görevlisi olarak göreve balad覺. C.I.H.E.A.M.’a bal覺 Mediterranean Agronomic Institute of Chania’dan [«Propagation of Olive (Olea europaea L.) by Tissue Culture» (Dan覺man: Prof.Miltiadis Vasilakakis ve Dr.Spiros Lionakis)] konusunda yapt覺覺 Yüksek Lisans tezi ile Ziraat Yüksek Mühendis unvan覺n覺 ald覺. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dal覺’ndan [«Baz覺 Zeytin (Olea europaea L.) çeitlerinde Farkl覺 Uygulamalar覺n Çeliklerde Anatomik ve Biyokimyasal Yap覺 Üzerine Etkileri» (Dan覺man: Prof.Dr.Menure Çelik)] konusunda yapt覺覺 Doktora tezi ile Doktor Ziraat Yüksek Mühendisi unvan覺n覺 ald覺. Sadece zeytin konusundaki çal覺malar覺n覺 içeren dosyas覺 ile Doçent unvan覺n覺 alm覺t覺r.

Uluslararas覺 Bahçe Bitkileri Dernei (ISHS)-Zeytincilik Çal覺ma Grubu’nun 1995 y覺l覺ndan beri üyesi olduu halde 2000-2008 y覺llar覺 aras覺nda Dönem Bakanl覺覺n覺 üstlendi. 2000 y覺l覺ndan itibaren ISHS-Zeytincilik Çal覺ma Grubunun 襤cra Kurulu üyesi olarak görev yapmaktad覺r. 1998 y覺l覺ndan itibaren Ulusal Bahçe Bitkileri Dernei üyesidir. Dünya G覺da ve Tar覺m Örgütü (FAO)-AARINENA bünyesinde 2004 y覺l覺nda kurulmas覺na karar verilen Zeytincilik Bilgi A覺’n覺n Türkiye Temsilcisi olarak görev yapmaktad覺r. Ulusal Zeytin ve Zeytinya覺 Konseyi kurmak için 2000 y覺l覺nda oluturulan UZZK-襤cra Kurulunun Akademik Üyelii, UZZK’n覺n Tar覺m Kanunu sayesinde 2007 y覺l覺nda resmiyet kazanmas覺 sonucunda 2008 y覺l覺ndan itibaren Ankara Üniversitesi temsilcisi olarak görev yapmaktad覺r. 2011 y覺l覺ndan itibaren Uluslar aras覺 Zeytin Konseyi Dan覺ma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad覺r.

2006 y覺l覺nda oluturulan [“Türkiye Büyük Millet Meclisi, Zeytin Ve Zeytinya覺 襤le Dier Bitkisel Yalar覺n Üretimindeki Sorunlar覺n Arat覺r覺larak Al覺nmas覺 Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac覺yla Kurulan (10/41, 170, 177, 263, 295 Esas Numaral覺) Meclis Arat覺rmas覺 Komisyonu”] ve 2008 y覺l覺nda oluturulan [“Türkiye Büyük Millet Meclisi Zeytin Ve Zeytinya覺 襤le Dier Bitkisel Yalar覺n Üretiminde Ve Ticaretinde Yaanan Sorunlar覺n Arat覺r覺larak Al覺nmas覺 Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac覺yla Kurulan (10/27,34,37,40,102 Esas Numaral覺) Meclis Arat覺rmas覺 Komisyonu”]’da dörder ay sure ile Uzman Dan覺man olarak görev yapm覺t覺r.

ISHS-Zeytincilik Çal覺ma Grubu bünyesinde her dört y覺lda bir düzenlenen Uluslararas覺 Zeytincilik Sempozyumu’nun beincisini düzenleme kurulu bakan覺 olarak 2004 y覺l覺nda 襤zmir’de düzenlemitir.

Farkl覺 süreler içinde; Elsevier, Scientia Horticulturae (SCI-index), dergisine makale hakemlii, CABI Publishing’e kitap hakemlii, INTAS’a (http://www.intas.be/) proje hakemlii yapm覺t覺r. Halen özellikle zeytincilik konular覺nda farkl覺 bilimsel dergilere makale hakemlii yapmaktad覺r.

Zeytincilik konular覺nda ülkemizi temsil etmek amac覺yla 襤talya’da düzenlenen EXOLEA-2006 ve EXOLEA-2008 fuarlar覺na, 襤spanya’da düzenlenen Uluslararas覺 Zeytincilik Sergisi-2008’e davet edilmitir. EXOLEA fuarlar覺nda ülkemizin farkl覺 yörelerinden butik zeytinyalar覺n覺n sergilenmesini salaman覺n yan覺nda verdii teblilerle tan覺t覺m覺n覺 da yapm覺t覺r. Dört ay süren 襤spanya’daki sergide ise, ülkemiz zeytinciliini temsil edebilecek ürünlerin tan覺t覺m覺n覺 salamak yan覺nda, düzenlenen Türk Günü’nde Doç.Dr.Fügen Özkaya ile birlikte haz覺rlad覺覺 baz覺 Türk zeytinyal覺 yemeklerinin tad覺m覺 ve tan覺t覺m覺n覺 yapm覺t覺r. Aristotle Üniversitesi Ziraat Fakültesinde ERASMUS kapsam覺nda zeytincilik konusunda ders vermitir.

TRT’nin yap覺mc覺 Melda Y覺lmaz taraf覺ndan haz覺rlad覺覺, Zeytin konulu belgeseline (Anadolu Mucizesi Zeytin) dan覺manl覺k yapm覺t覺r.

Zeytincilik konular覺nda, TUB襤TAK, DPT, TAGEM ve Ankara Üniversitesi destekli çok deiik projelerde yönetici veya yard覺mc覺 arat覺r覺c覺 olarak görev yapm覺t覺r.

Zeytincilikle ilgili yerli ve yabanc覺 bilimsel dergilerde yay覺nlam覺 makaleleri yan覺nda yerli ve yabanc覺 kitaplarda bölüm yazarl覺覺 ve editörlük yapm覺t覺r.

Fügen Özkaya ile evli ve Ece (1999) ve Defne (2005) ad覺nda iki k覺z覺 babas覺d覺r.